Pike Brand Nano Diamond Powder
Pike Brand Diamond Micron Powder
Pike Brand Diamond Paste
Pike Brand Diamond Polishing Suspension
Pike Brand Crystal Cutting Fluid Water-based (CCW)
Pike Brand Lapping Crystal Liquid Water-based (LCW)
Modified Nano-diamond Engine Lubricant
Modified Nano-diamond Engine Lubricant Essence
Pike Brand Essence Of Gear Oil

nano diamond
diamond micron powder
diamond paste
diamond polishing suspension
lubricant essence
金刚石发动机油
gear oil essence
Crystal Cutting Fluid
Lapping Crystal Fluid
copyright©2006-2017         Tianjin Chanyu Superhard Sci-Tech Co., Ltd.
Add:F-6-602,Hi-Tech Green Industrial Base,Hua Yuan Industry Park,Tianjin,300384,P.R.China
Tel:+86-22-23788127     Fax:+86-22-23788129     Http://:www.cnchanyu.com     E-mail:cnchanyu@163.com